Waar worden bomen herplant? (januari 2017)

Herplant
In de gemeente Haarlem wordt er voor elke gekapte boom een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van half november tot half april (afhankelijk van de weersomstandigheden). Op de website van Spaarnelanden staat onder het kopje "Herplanting" de Voorlopige lijst nieuw te planten bomen seizoen 2016/2017 te lezen waar de bomen in de stad worden geplant. Het rooien van bomen, weghalen van stronken en bestellen van nieuwe bomen is voor half november afgerond, zodat het plantseizoen voor bomen volledig benut kan worden. Hoe vroeger de bomen worden geplant hoe beter de haarwortels al kunnen groeien als het warmer wordt. Haarwortels zijn nodig om water op te nemen. Water dat noodzakelijk is om het blad uit te laten komen.

Spaarnelanden
Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het bomenbeheer in de gemeente Haarlem. Dat houdt in dat de bomen worden verzorgd, gesnoeid en gecontroleerd op vitaliteit en stabiliteit. Het kan voorkomen dat er een boom moet worden gekapt, omdat deze schade veroorzaakt aan de omgeving of de veiligheid in gevaar brengt. Op basis van eigen waarneming, een melding van een inwoner of een veiligheidskeuring kan Spaarnelanden besluiten om een boom te kappen. Na het kappen van een boom blijft de boomstronk staan. De stronk wordt op een later tijdstip weggehaald gelijk met de andere boomstronken in de gemeente. Na het weghalen van de boomstronken wordt er bomenzand of bomengrond in het nieuwe plantgat aangebracht. Zo heeft de nieuwe boom, die hier wordt geplant, voldoende voedsel en lucht en kan goed groeien.

Bouwen en Groen (november 2016)

De HBW heeft op 27 oktober bij de behandeling van de bestuursrapportage 2016 aandacht gevraagd voor behoud van groen bij bouw- en herinrichtingprojecten en leefbare wijken.

De prestaties van het programma stedelijke vernieuwing worden voor 90% gehaald maar de kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk. De vraag kan worden gesteld: wordt het de ontwikkelaars in- en extern niet te makkelijk gemaakt? Ook de Rekenkamercommissie heeft aangegeven dat de kwantiteit van het groen onder druk komt te staan door de geringe integrale werkwijze. Bewoners zijn ontevreden over de kwantiteit en de kwaliteit van de openbare groenvoorzieningen. De groenarme wijken dienen daarom ontzien te worden bij verdere verdichting met woningen om maatschappelijke problemen te voorkomen.

HBW stelt voor te kiezen voor een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving door:

HBW stelt voor te kiezen voor een beter leefmilieu, een goede ruimtelijke kwaliteit en goed beheer en onderhoud door de volgende punten ter verbetering in te voeren:

Boombehoud of herplant ? (oktober 2016)

Wethouder Sikkema van openbare ruimte heeft toegezegd het Meldpunt Herplantplicht nader te onderzoeken op mogelijkheden. Het is echter jammer dat bij bouwprojecten zoveel bomen worden gekapt omdat er geen goed stedenbouwkundig ontwerp werd gemaakt. Wethouder van Spijk van projecten zou hier beter op moeten letten, zodat Haarlem groener blijft. De bomen waarop een herplantplicht is gelegd moeten nu elders worden geplant. Haarlemmers kunnen hier voor nieuwe locaties opgeven: bv voor bomen op kale plekken of locaties waar bomen stonden die nooit zijn herplant. Doorgeven kan aan het meldpunt leefomgeving bij de gemeente. Dit kan digitaal via de website of per telefoon; nummer 14023.

Dode, zieke of omgevallen bomen kunnen niet altijd op dezelfde plek worden herplant. Ook bomen die moeten wijken vanwege gebiedsontwikkelingen of groot onderhoud kunnen soms niet in de directe omgeving worden herplant. Maar de gemeente heeft wel een herplantplicht of legt ontwikkelaars een herplantplicht op. De gemeente gaat een soort marktplaats van bomen ontwikkelen. Bomen, waarop een herplantplicht is gelegd en die niet kunnen worden herplant op dezelfde locatie of in het project, vormen het aanbod, bewoners zijn de vragers. Bewoners kunnen een verzoek voor een nieuwe boom in de openbare ruimte indienen bij de gemeente (via www.haarlem.nl ). Een bewoner zal eerst zelf draagvlak in zijn buurt moeten organiseren. Niet iedereen wordt blij van een boom voor zijn deur. Daarna zal de potentiële locatie worden getoetst op technische en beleidsmatige kaders. Als dat geen problemen oplevert, en er is aanbod van bomen met een herplantplicht , dan is de aanplant mogelijk. Ook Spaarnelanden als aannemer van het bomenonderhoud , moet dode bomen vervangen. Er wordt gewerkt aan een digitaal meldpunt waar burgers kunnen aankaarten waar zij een boom willen laten planten. Dit gebeurt doormiddel van een online 'witte vlekkenkaart'.

Het afgelopen jaar zijn op diverse locaties bomen gekapt of is besloten tot de kap van bomen. Dit zijn meestal bouwprojecten. Bij Entree Oost verdwijnen 103 gemeente bomen. In het project Boerhavewijk Noord zullen 83 bomen verdwijnen. In Meerwijk centrum zullen bij het bouwproject 45 bomen worden gekapt. Op het parkeerterrein Schalkwijk zullen een nog onbekend aantal platanen worden gekapt voor de bouw. Voor Plaza West aan de Westergracht is een kapaanvraag voor 85 bomen. Het gaat dus om grote aantallen bomen waar de gemeente vele jaren in heeft geïnvesteerd en die nu een kapitaal vertegenwoordigen.

Veel van deze bomen zijn te oud of te lelijk van vorm om te worden verplant. De verplantkosten zijn dan te hoog en aankoop van een nieuwe boom bij de kweker is goedkoper. Zijn bomen wel verplantbaar, dan moeten ze minimaal twee groeiseizoen worden voorbereid op de verplanting willen ze het kunnen overleven. Die tijd ontbreekt vaak. Het is een geweldig initiatief, maar het is de vraag hoeveel bomen de gemeente met de Bomenmarktplaats laat plaatsen.
Het is goedkoper om bij bouwprojecten meer rekening te houden met de waardevolle, gezonde, grote bomen dan elders nieuwe, jonge, kleine bomen te planten.

Help mee met water geven aan nieuwe bomen! (april 2016)

Op de website van Spaarnelanden staan de bomen die het afgelopen plantseizoen zijn geplant. De overige locaties komen op de lijst met gewenste bomen voor in de toekomst.
Weet u plek waar nog een boom moet worden geplant? Meldt dit bij de meldlijn van de gemeente de website of per telefoon; nummer 14023.
In het plantseizoen 2015-2016 heeft Spaarnelanden circa 400 bomen geplant. Om goed aan te slaan, hebben deze nieuwe bomen uw hulp nodig. Staat bij u een jonge gemeenteboom voor de deur? Help dan mee om de boom water te geven. Nu heeft de boom bij droogte water nodig om haarwortels zich vormen. Daarna is water nodig als de blaadjes gaan uitlopen.

Hoe herken je een nieuwe boom?
Nieuwe bomen zijn te herkennen aan de gietrand in de grond rondom de stam. Deze rand helpt om het water naar de wortels van de boom te leiden. De gietrand blijft drie jaar staan. Daarna moeten de wortels van de boom diep genoeg gegroeid zijn om zelf voldoende water uit de grond op te nemen.

Samen maken we Haarlem groen!
Jonge bomen gaan beter groeien als ze extra water krijgen. De hoeveelheid water die u kunt geven hangt af van vele factoren. Hoe meer blad hij heeft, hoe meer vocht hij wil opnemen. Het is niet slim om elke dag een emmer water te geven. Geef één keer per week meerdere emmers water voor het beste resultaat. Let u wel op dat u het water niet in de drainbuis giet. Deze is bedoeld om lucht bij de wortels te brengen en loopt onder de kluit door. Het water komt dan niet bij de wortels.

Hoe bepaalt u hoeveel water een boom nodig heeft?
Hoe dikker de boom, hoe meer water. Bomen die net aan het uitlopen zijn hebben minder nodig dan bomen die volop in blad staan. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer water. Hoe meer zon op de standplaats, hoe meer water. Bij een door de zon verwarmde muur verdampt de boom meer. Een boom die tussen tegels en in een verhoogde stoep staat, heeft meer water nodig dan een boom in open grond. Is er veel wind? Ook dan heeft een boom meer water nodig omdat de wind het water laat verdampen/ De windrichting is ook zeer van belang. Bij wind uit het oosten is het meestal zonnig, droog en schraal en dan is de verdamping veel groter dan bij andere winden.

Wilt u wat meer groen in de straat?
Dat kan door bij uw huis de boomspiegel of het plantvak van de gemeente te adopteren. U kunt de adoptie aanvragen via de website van Spaarnelanden met deze link. Met name in buurten met veel woningen per hectare, is het groen op straat hard noodzakelijk om een fraai groen beeld te krijgen.

Meldt een dode boom of geef een oude standplaats van een boom door In de afgelopen jaren zijn er bomen van de gemeente dood of bijna dood gegaan door schade, storm, droogte of boomziekten. Deze bomen worden gemerkt en met een kapvergunning weggehaald. De noodzaak om te herplanten is afhankelijk van de aanwezigheid voldoende bomen in de omgeving en het beschikbare budget. Soms is herplant onmogelijk door kabels in de grond. Niet alle bomen hoeven te worden herplant. Ziet u een dode boom van de gemeente zonder stip. Wil u dit dan melden bij de meldlijn van de gemeente?. Ook zieke iepen kunt u bij ons melden. Deze hebben vaak één verdroogde tak. Uitgebreide informatie hierover kunt u ook vinden op de website van Spaarnelanden met deze link .

Zoeklocaties parken en plantsoenen (31 maart 2016)

Stippenkaart Haarlems Dagblad Op 30 maart werd in het Haarlems Dagblad een stippenkaart gepresenteerd met locaties om te bouwen. Maar willen de Haarlemmers meer woningen of meer groen in de stad? De kaart biedt kansen om van de stippen plantsoenen en parken te maken in de meest dichtbebouwde wijken. Bijvoorbeeld groen om de leefbaarheid te vergroten of de waarde van het onroerend goed te verhogen. Groen heeft in de stad zoveel extra waarden! Wellicht is voor parken veel meer steun te vinden bij de inwoners. Laat de wijkraden aangeven waar gehele of gedeeltelijke bebouwing of groen is gewenst.

Haarlem heeft op twee na de meeste inwoners per ha en is de minst groene stad van de 30 grote steden. Gaan we voorlopig eerst de groene wijken verdichten en voor bestaande inwoners bouwen of gaan we verdichten en iedereen die dat wil, hier huisvesten. Architect Max van Aerschot gaat er vanuit dat er een woningopgave is omdat er zoveel mensen van buiten in Haarlem willen wonen. Het is geen opgave maar een keuze van het gemeente bestuur. Als de Haarlemmers gaan aangeven alleen nog woonruimte voor de huidige Haarlemmers te willen bouwen dan wordt de opgave veel kleiner. Dan worden er wellicht meer woningen gebouwd voor ouderen die een groot familiehuis achter laten of voor jongeren die het huis uit gaan.

Asfalt en open ruimten dus transformeren tot groene verblijfsruimten ipv woningen. Er is nog geen bouwproject geweest waar bestaande, waardevolle bomen uitgangspunt van het ontwerp zijn geweest. Ook is er geen bouwproject geweest waar het aantal m2 groen later meer is geworden. Altijd minder! Voor bijna elk bouwproject is een kapvergunning nodig voor gezonde bomen. Voor hoeveel bomen werd de laatste tijd nooit in de toelichting aangegeven.

Max van Aerschot is aangesteld als stadsbouw-meester van Haarlem. Het wordt tijd dat de gemeente ook een stadsgroen-meester aanstelt als tegengewicht van de rode lobby die te weinig aandacht heeft voor bomen en groenbehoud. Verder een groenadviescommissie als tegenhanger van de adviescommissie voor de ruimtelijke kwaliteit waar het groen niet meetelt. De rekenkamercommissie van de raad heeft aangegeven dat groen nog onvoldoende aandacht krijgt van de ambtelijke organisatie bij integrale projecten zoals bouwen en herinrichting van de openbare ruimte. Het is aan de gemeenteraad om acties te ondernemen om meer aandacht te krijgen voor het groen.

Het algemeen belang van een groene, leefbare stad zal gewogen moeten worden ten opzichte van woningen voor niet-Haarlemmers. Een stedenbouwkundige doet per locatie onderzoek naar de juiste verhouding tussen de m2 voor gebouwen, verharding, groen, water, verkeer en verblijfsruimten. Dus niet alleen bouwen! Een architect is een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp op tekening zet en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt. Laat de gemeente dus eerst onderzoek doen naar de wenselijkheid om zoveel te bouwen.

Voorbeeld
De Amsterdamsevaart ligt in één van de wijken met de meeste woningen per ha, en het minste m2 groen en bomen per woning in Haarlem. De bewoners/wijkraad willen niet meer woningen, maar van het resterende asfalt een groene wandelboulevard maken in plaats van woningen aan een gracht met een paar bomen.

Een stedenbouwkundige doet onderzoek naar wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten stedelijke gebieden, ontwerpt de openbare ruimte of richt deze in, houdt zich bezig met stedelijke processen en kan regels opstellen voor het bouwen (stedenbouwkunde). De vakgebieden van de architectuur, de planologie, de verkeerskunde en de landschapsarchitectuur hebben raakvlakken met het werk van de stedenbouwkundige.

De poll
De poll zou kunnen zijn: Moet Haarlem bouwen voor niet-Haarlemmers? Haarlem heeft op twee na de meeste inwoners per ha en is de minst groene stad van de 30 grote steden. Gaan we voorlopig eerst de groene wijken verdichten en voor bestaande inwoners bouwen of gaan we overal verdichten en iedereen die dat wil hier huisvesten. Natuurlijk blijven uitzonderingen altijd mogelijk mits goed gemotiveerd. Wordt Haarlem uiteindelijk in de zomer de heetste stad van het land als de aarde opwarmt, omdat er geen groen meer is?

Rekenkamercommissie Haarlem en GROEN (17 maart 2016)

Het Rapport ‘Meer waarde met groen’ van de Rekenkamercommissie is een onderzoek hoe de gemeente invulling geeft aan de ambitie om de kwaliteit van openbaar groen te versterken en een toekomst- en klimaatbestendige stad te maken. Het blijkt dat dit veel beter kan. Daarom heeft HBW aangeven advies te willen geven waar verbeteringen mogelijk zijn en op welke wijze kan worden verbeterd. De HBW stelt voor een adviesgroep in te stellen die de inbreng van derden kan aanhoren en verwerken in voorstellen om te verbeteren.

Samenvatting van de conclusies
Thema groen: Streef naar een integrale visie op de openbare ruimte. Neem nieuwe inzichten mee want groen vertegenwoordigt diverse waarden. De beeldkwaliteit van het groen is lager geworden door de bezuinigingsmaatregel en dat kan effect hebben op de kwaliteit van het openbaar groen. De gemeente streeft niet naar uitbreiding van het groen, maar wel naar behoud en verbetering.

Burgerparticipatie in relatie tot openbaar groen
Maak beleid voor burgerparticipatie, maar streef naar maatwerk. Er is een nota stadslandbouw en er is een budget voor leefbaarheid. Burgerparticipatie vergt inspanning van de gemeente en ook van de burgers. Het helpt als burgers aan de slag gaan die projectmatig werken of ervaring hebben met de gemeente. Het vergt veel doorzettingsvermogen en tijd. De houding van de gemeente is enigszins reactief.

Toekomst en klimaatbestendigheid
Door klimaatverandering, langdurige natte of juist droge perioden of perioden met zware regenval ontstaan problemen die de gemeente moet oplossen. Openbaar groen kan daarbij een rol spelen, bijvoorbeeld om water op te vangen. Dat wordt nog te weinig benut. Het thema toekomst- en klimaatbestendigheid is nog onvolledig uitgewerkt. Inmiddels is de klimaatstresstest opgezet.

De financiële kaders
Het is niet precies te zien welke bedragen aan groen worden besteed. Er is een ecologisch beleidsplan met een uitvoeringsprogramma en budget. Maar de continuïteit is niet verzekerd. Er zijn budgetten voor ecologie en duurzaamheid. Het leefbaarheidbudget voor initiatieven is teruggelopen. Het beheer van het groen is uitbesteed bij Spaarnelanden. Maar is dat marktconform? Er is sprake van achterstand in onderhoud en beheer. Het bedrag aan Spaarnelanden staat vast tot en met 2018. Kostenbesparende initiatieven zijn lastig te realiseren vanwege die constructie. Er ligt nu een stresstest, maar tijdens het onderzoek was het niet bekend of de stresstest wordt uitgevoerd.

Reactie op het advies van B&W
De RKC constateert dat het ontbreekt aan concreet uitgewerkte beleidmaatregelen. Het college geeft aan dat de concrete beleidsmaatregelen hun vorm krijgen of in ontwikkeling zijn. De HBW heeft de volgende aanbevelingen voor raad en college:

Vooral het ontbreken een toetsingskader voor de openbare ruimte voor bestemmingsplannen en de geringe communicatie bij de (her)start van bouw- en (her)inrichtingsprojecten leidt nu tot frustraties. Plannen om te bouwen in versteende wijken hebben voorrang gekregen. Dit maakt het mogelijk overal te kappen en verder te bouwen en te verharden.

Het budget voor beheer en onderhoud is verlaagd waardoor het onderhoudsniveau van ‘normaal’ naar ‘matig ‘ is gegaan. Dit leidt tot versnelde afschrijving op levensduur van bomen en plantsoenen waardoor eerder herplant en gerenoveerd moet worden. De waardering zal verminderen. Bij bouwprojecten wordt geen onderzoek gedaan naar de waarden van het groen. Klimaatbestendigheid is geen onderwerp waar rekening mee wordt gehouden. Veel woningen, de verplichte hemelwater opvang, de parkeernormen, de normen voor de wegen nemen alle m2 ruimte in beslag. Leefbaarheid en groen is hieraan ondergeschikt zolang de raad geen voorwaarden stelt voor m2 groen en aantal bomen per woning.

Het Platform Haarlem groener en de HBW willen zich aansluiten bij de in te stellen ‘groen’ raad. Als deze groenraad het mandaat van de gemeenteraad krijgt om gevraagd en ongevraagd groen advies te geven zou meer recht worden gedaan aan het ‘Samen doen’.

Belangrijk is dat er maatregelen worden genomen en er budget beschikbaar komt om de stad beter bestand te laten zijn tegen overlast van water en hitte.

Het gaat er niet om dat er weer beleid wordt gemaakt, maar dat het in een vroeg stadium wordt toegepast door de afdeling ruimtelijke ontwikkeling en GOB bij bestemmingsplannen, bouw- en inrichtingsplannen, kapaanvragen, leidingenleggen en controle.

GroenLinks heeft aangegeven de kar te willen trekken voor het instellen van een Groenraad die zich wil inzetten voor het adviseren over snelle maatregelen die de openbare ruimte van de stad vergroenen. Er is zoveel kennis in de stad gebruik die ook.Onnodige kap van monumentale 196 jaar oude eik (30 januari 2016)

De gemeente Haarlem heeft haar boomdeskundigheid wegbezuinigd en heeft de bomenkap in handen gegeven van Spaarnelanden, een bedrijf zonder voldoende boomdeskundigheid. Dit bedrijf beoordeelt de noodzaak om te kappen, laat een boomverzorgingsbedrijf de boom beoordelen, vraagt zelf de kap aan en laat de kap uitvoeren. De gemeentelijke gebiedsbeheerder neemt uiteindelijk het besluit om Spaarnelanden een noodkapvergunning te geven.
Ging het bij deze eik nu om een normale kapaanvraag dan was de aanvraag gepubliceerd en hadden burgers door hun bezwaar de kap kunnen tegenhouden. Want uit eigen onderzoek van de Haarlemse Bomenwachters bleek dat deze eik met een flinke snoei waarschijnlijk behouden kon worden. Maar de Bomenwachters zijn pas 2 dagen voor de noodkap op de hoogte gesteld. Ons advies om nader te onderzoeken of snoei voldoende is, hebben de ambtenaren naast zich neergelegd. Wij hebben de gemeente nog voorgesteld om de eik kosteloos door onze boomdeskundige te laten snoeien en konden daarmee voor de veiligheid instaan. Daarmee had deze landelijk monumentale eik behouden kunnen worden.
De gemeente heeft inmiddel het besluit genomen dat bij twijfel het advies van de Haarlemse bomenwachters moet worden ingewonnen. Dit gebeurt nu dan ook.

Monumentale EikStobbe monumentale Eik Zo mooi was hij. Was het wel nodig? Veel gezond hout in de stam kon voor voldoende stabiliteit zorgenl!

Bomen verplanten in Parkwijk (okt 2015)

Louis Hartzplein

In het project Groene Linten in Parkwijk worden 67 bomen gekapt om nieuwe woningen te kunnen bouwen. De HBW heeft gevraagd of een aantal bomen verplant kan worden. Het blijkt dat 4 bomen zonder verdere voorbewerking van de kluit, dit jaar, kunnen worden verplant naar het Reinaldapark.

Het sloop-nieuwbouw project Groene Linten loopt tot 2018. In deze periode worden 67 bomen gekapt en 69 bomen herplant. In het plangebied staan 3 monumentale bomen die behouden blijven. Op verzoek van de HBW is onderzocht of er nog bomen verplant kunnen worden. Het blijkt dat veel bomen maaischade hebben opgelopen en niet waardevol genoeg zijn voor een nieuwe standplaats. De te verplaatsen bomen zijn 3 boomhazelaars en een es.

Grote bomen moeten worden voorbewerkt om de kluit verplantbaar te maken. Dit duurt 2 groeiseizoenen. Het project wordt uitgevoerd door Pré Wonen. Ook de openbare ruimte wordt door Pré Wonen uitgevoerd en later overgedragen in beheer en onderhoud aan de gemeente. Om de verplantkosten te dekken is contact gezocht met Spaarnelanden die het Reinaldapark is gaan onderhouden. In het park zijn al veel bomen dood gegaan door verdroging. De vier bomen zijn dus daar welkom.

Petitie kaalslag provinciale wegen gestart (juli 2015)

Stichting de Bomenridders Rotterdam is een petitie gestart om landelijk aandacht te vragen voor de dreigende kaalslag langs provinciale wegen.

Provincies gaan duizenden bomen kappen langs provinciale N-wegen. Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo’n 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Dat wegen daardoor veiliger worden is een illusie en is omstreden. Kale bermen nodigen uit tot harder rijden met als gevolg ernstiger letsel en meer schade bij ongevallen. Hoge snelheid, telefoneren en gevaarlijk rijgedrag zijn oorzaken van ongevallen, bomen zelden tot nooit. Ons mooie landschap wordt onaanvaardbaar aangetast. Geluid- en windoverlast nemen toe, schaduw, verkoeling, afwisseling, compensatie CO2 en afvang van fijnstof nemen af.

Beleidsmakers lopen kritiekloos achter discutabele aanbevelingen van kenniscentrum CROW aan, aangemoedigd door de ANWB. Omwonenden en groene belangengroepen worden amper betrokken bij de plannen; schandalig en strijdig met beleid dat vraagt om betrokken burgers. Roekeloos rijden veroorzaakt ongelukken, bomen krijgen de schuld.

De Bomenridders roepen daarom de verantwoordelijken op de kap langs N-wegen onmiddellijk te stoppen. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden moeten de plannen opnieuw maar met andere uitgangspunten vormgegeven worden. Iedereen is voor een grotere verkeersveiligheid maar niet ten koste van ons landschap. Omwonenden hebben door hun plaatselijke kennis vaak meer en beter inzicht in alternatieven om de verkeersveiligheid ter plaatse te verbeteren. Een goede afweging van zowel het belang van verkeersveiligheid alswel het belang van natuur- en landschapsbehoud is essentieel.

De petitie is hier te ondertekenen:
petitie stop-de-bomenkap-langs-provinciale-n-wegen

Meer informatie over de kwestie is te lezen op de website van de bomenridders
Bijbehorende Facebook actiepagina.

Boombehoud aan het Spaarne (juni 2015)

De gemeente heeft gekozen voor bebouwing langs het Spaarne met boombehoud. Er waren meerdere varianten voorgelegd om het gebouw Koningstein te vervangen. De Haarlemse Bomenwachters hebben de raadsleden duidelijk gemaakt dat in dit geval boombehoud erg belangrijk is.

De bewoners en de wijkraad hebben steun gevraagd aan de Haarlemse Bomenwachters voor het behoud van drie gezonde bomen bij Koningstein in het project Koningshof. De leden van de commissie beheer en de commissie ontwikkeling werden door diverse organisaties benaderd waaronder de bomenwachters met het verzoek te kiezen voor een variant met boombehoud.

Nadat de commissie ontwikkeling vorig jaar juni besloot de voorkeursvariant Koningshof nader uit te werken, waarin de bomen perfect passen, besloot B&W totaal onverwacht toch weer hun kolosvariant Spaarneplaats als optie in te brengen. Daarin worden de bomen gekapt. Bewoners en wijkraad zijn hierdoor overvallen - ze werkten een jaar bijna aan de breed gedragen uitwerking van Koningshof. Op 20 mei werd de Commissie opnieuw gevraagd te kiezen. B&W koos daarin voor de grijze kolos in verband met een geringe meeropbrengst (ongeveer 1,8 ton) op een dikke miljoen opbrengst.

De Haarlemse bomenwachters hebben aangegeven dat het Rozenprieel een wijk is met de minste bomen per woning in de stad. Elke goede gezonde boom is er dus één die behouden moet worden. In de afweging voor de raadsleden werd niets vermeld over boombehoud. Hoe kunnen dan andere belangen afgewogen worden ten opzichte van boombehoud? In de variant van de bewoners en de wijkraad past ook sociale woningbouw, zonder grote financiële kosten voor de gemeente. Dit was een belangrijk aspect voor de commissie. Een variant met boombehoud!!

In het verleden is er genoeg verdiend met bouwen door de extreme verdichting van de wijk. Gelukkig heeft de gemeente nu gekozen voor de variant die bijdraagt aan de leefbaarheid van de burgers i.p.v. opbrengst voor de gemeente.

Participatie Structuurvisie Openbare Ruimte gestart (jan 2013)

In de Structuurvisie worden keuzes voor de komende dertig jaar gemaakt over water, groen en vervoer in de openbare ruimte.
Ontwerp mee op het stadhuis! Op dinsdagavond 22 januari 2013 wordt op het Stadhuis getekend aan de toekomst van Haarlem. Wat vind je belangrijk in de openbare ruimte van de stad. Alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Haarlem zijn welkom om mee te ontwerpen. De bijeenkomst vindt plaats op het Stadhuis, Grote Markt 2, van 19.00 – 22.00 uur.
Via de website http://www.sorhaarlem.nl/ kan iedereen meedenken. U kan reageren op de voorstellen die de gemeente doet of zelf een reactie geven. Dit kan tot 4 februari.
Doe mee en laat weten wat je belangrijk in de openbare ruimte vindt. Lees verder . . .

Houtmanpad (nov 2012)

De HBW heeft bezwaar gemaakt tegen de kap van bomen en begroeiing langs de oevers van het historische Houtmanpad. Ook is bezwaar gemaakt tegen de inspraakprocedure. Het college heeft het plan 23 november vastgesteld en het wordt 8 december in de commissie beheer besproken. Meer informatie

Eik met blauwe stip (maart 2012)

Eik met blauwe stip Frederikspark

Fietsend door het Frederikspark viel mij deze eik op met grote blauwe stip. Wij weten: doodvonnis > wordt gekapt. Een foto was snel gemaakt en rondgemaild met de vraag: "Wie weet waarom deze eik dood moet?"
De wijkraad had te horen gekregen dat er kabels en leidingen doorgetrokken moesten worden voor het verplaatsen van de schakelkasten in het park, dus: boom moest weg. Bij navraag door de HBW bij de gemeente blijkt nu de eik toch maar niet gekapt te worden.Er zal nader onderzoek gedaan worden door de gemeente.

Vernieuwen kademuren Nieuwe Gracht (jan 2012)

Op 24 februari 2012 is de inspraakperiode van de geplande reconstructie van de Nieuwe Gracht afgerond. Na overleg met de Haarlemse Bomenwachters worden niet alle bomen langs de Nieuwe Gracht gekapt. Lees verder . . .

Inventarisatie particuliere monumentale bomen (dec 2011)

De gemeente start de inventarisatie van particuliere monumentale bomen. Dit is nodig want er staan pas enkele particuliere bomen op de monumentale bomenlijst.
Particuliere monumentale bomen kunnen aangemeld worden bij Wim de Kruijk: info@boomadvies.com
De boom moet minimaal 80 jaar oud zijn. Op de gronden in Haarlem betekent dit meestal minimaal 80cm diameter op 1,3m hoogte. Bij twijfel kan de boom altijd aangemeld worden. Lees verder . . .

Illegale kap Schalkwijkerstraat (nov 2011)

Bijdrage van een van onze vrijwilligers
Enige dagen geleden liepen we 's middags op de n-schalkwijkerweg toen we opeens een kettingzaag hoorden starten. Op de een of andere manier hadden we meteen het gevoel dat er iets niet klopte. De boom is te mooi voor een kapvergunning. Beeldbepalend, ca. 50 cm diameter op 1,30 m hoogte. Een grote boom dus. De boom is zelfs te zien op google streetview, alleen nu nog 1,5 keer groter. Lees verder . . .